O produkcieSłowniczek pojęć

  • 1. Katalizator to substancja, która dodana do układu obniża energię aktywacji reakcji chemicznej, czego efektem jest wzrost szybkości tej reakcji. Mimo że bierze udział w zachodzących reakcjach, pozostaje po ich zajściu w niezmienionej ilości i postaci chemicznej.
  • 2. Fotokatalizator jest to katalizator aktywowany promieniowaniem świetlnym. Efektywność fotokatalizatora zwykle zmienia się wraz z długością fali i intensywnością tego promieniowania.
  • 3. Fotokataliza to proces rozkładu substancji chemicznych w obecności fotokatalizatora i promieniowania świetlnego. Światło o długości fali w zakresie poniżej 400 nm (ultrafioletowe UV, dla światła widzialnego pasmo to ma zakres fali o długości 380 ~ 780 nm) wywołuje w nanocząstkach półprzewodnika (tlenku tytanu), wybijanie elektronów z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa. Szerokość przerwy energetycznej w przypadku TiO2 wynosi 3,2 eV. W efekcie tego na powierzchni tlenku tytanu powstają elektrony (e-), które łączą się z tlenem z powietrza tworząc aktywny tlen (O2-) oraz dziury elektronowe (h+), które w kontakcie z parą otaczającego powietrza lub wodą i tworzą rodniki wodorotlenowe (OH•)
  • 4. TiO2 jest symbolem chemicznym dwutlenku tytanu, zwanym również tlenkiem tytanu. Występuje w trzech odmianach polimorficznych: rutyl, anataz i brookit. Dwutlenek tytanu jest powszechnie wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu. Ze względu na swoje właściwości (współczynnik załamania światła n = 2,4 - wyższy posiada tylko diament; oraz nie odbarwia się pod wpływem promieniowania UV) używany jest jako składnik farb (biel tytanowa- wzorzec koloru białego) i jako dodatek do wybielających proszków do prania. Stosowany jest również jako barwnik do gumy, papieru, żywności, leków, kosmetyków, pasty do zębów etc. Aktywność fotokatalityczna TiO2 zależy od odmiany krystalograficznej, czystości i wielkości cząstek. Największą aktywność fotokatalityczną zaobserwowano w przypadku nanokrystalicznego tlenku tytanu w odmianie polimorficznej anatazu, gdy jest on poddany działaniu fali świetlnej o długości < 410 nm, typowej dla promieniowania słonecznego UV.
  • 5. NOx jest to ogólne określenie dwóch głównych zanieczyszczeń w postaci tlenków azotu NO i NO2. Gazy te powstają podczas procesu spalania paliwa w obecności azotu zawartego w powietrzu lub paliwie, głównie jako NO, który jest następnie utleniany do niebezpiecznego NO2. Wśród punktowych źródeł emisji NOx wyróżniamy spalarnie odpadów, kotłownie i zakłady przemysłowe. Dzięki stosowaniu zaawansowanej technologii oczyszczania gazów spalinowych ( np. SCR, SNCR) uzyskuje się znaczne zmniejszenie emisji tlenków azotu ze źródeł punktowych. O wiele gorzej przedstawia się sytuacja w przypadku emisji NOx z domowych kotłowni, kominków i pieców, gdzie procesy oczyszczania spalin są praktycznie niestosowane. Szacuje się że połowa NOx produkowanego w wyniku działalności człowieka pochodzi ze spalania paliwa w silnikach pojazdów. Co więcej, odsetek ten stale rośnie w wyniku intensywnego rozwoju transportu drogowego i lotniczego. Monitoring emisji NOx pochodzących z transportu, ze względu na ogromną liczbę źródeł, jest prawie niemożliwy. Intensywny ruch samochodowy w terenie gęsto zaludnionym oraz przydomowe instalacje grzewcze powodują wysoki wzrost stężenia tlenków azotu w takim obszarze. Wysoka zabudowa dodatkowo utrudnia cyrkulacje powietrza pogarszając jego jakość. Zjawisko to zwane jest "kanionem miejskim". Tlenki azotu NOx biorą tez udział w powstawaniu szkodliwego ozonu troposferycznego. Przebywanie w otoczeniu tlenków azotu lub ich produktów może doprowadzić do późniejszych problemów z oddychaniem zwłaszcza wśród dzieci i osób starszych. Zwiększone stężenie NOx może poważnie szkodzić roślinom i zwierzętom.
  • 6. Kanion miejski jest to zjawisko występujące głównie w centrach miast, w miejscach, gdzie linia zabudowy wysokich budynków po obu stronach ulicy przebiega prostopadle do przeważającego kierunku wiatru. Zanieczyszczenia powstające w takim obszarze koncentrują się lokalnie w pobliżu poziomu gruntu z powodu zastoju powietrza w takiej strefie.
  • 7. TX Active® jest zarejestrowanym znakiem towarowym przez firmę Italcementi dla wyrobów budowlanych wyprodukowanych na bazie cementów fotokatalitycznych. Na podstawie umowy licencyjnej firma HeidelbergCement ma prawo do posługiwania się tym znakiem w kolorystyce zielono-niebieskiej, uzupełnionej o nazwę firmy. Po spełnieniu surowych norm dla wyrobów fotokatalitycznych oraz na podstawie umowy sublicencji, wyroby produkowane przez naszych klientów, na bazie oferowanego przez nas cementu fotokatalitycznego TioCem® mogą zostać oznaczone tym znakiem towarowym.
  • 8. TioCem® jest zarejestrowanym znakiem towarowym przez HeidelbergCement dla cementu fotokatalitycznego produkowanego w technologii TX Active®. Jest to znak identyfikujący grupę cementów oferowanych w wersji szarej i białej, produkowanej w pełnej zgodności z normą EN 197-1.

Newsletter

Newsletter